Regulamin

Operatorem Serwisu i usługodawcą Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest spółka KLG Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.       Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług za pomocą portalu internetowego eGDPRBay.

1.2.   Regulamin wiąże Usługobiorcę od momentu rejestracji w Serwisie i związanej z tym akceptacji jego postanowień przez Usługobiorcę, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca jest także zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu już z momentem podjęcia czynności zmierzających do rejestracji w Serwisie i korzystania z Usług. Dokonując rejestracji w Serwisie i akceptując Regulamin Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z treścią tego dokumentu, a także zapoznanie się i akceptację zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

1.3.      Zawarcie umowy na świadczenie Usług opisanych w Regulaminie następuje w chwili rejestracji Usługobiorcy w Serwisie oraz akceptacji przez niego treści niniejszego Regulaminu.

1.4.        W przypadku, gdy rejestracja zostanie dokonana przez osobę fizyczną będącą konsumentem, wówczas nie dochodzi pomiędzy taką osobą a Usługodawcą do zawarcia Umowy o świadczenie Usług. W takim przypadku, w zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy względem takiej osoby. Dodatkowo w takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich danych wprowadzonych do Serwisu przez taką osobę, oraz zatrzymania wszelkich opłat, wniesionych przez taką osobę za korzystanie z Serwisu, tytułem kary umownej za naruszenie procedury rejestracji w Serwisie. Niezależnie od powyższej kary umownej Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia od takiej osoby fizycznej odszkodowania na zasadach ogólnych.


2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie lub Serwisie jest mowa o:

2.1.       Abonamencie – rozumie się przez to wyceniony Pakiet.

2.2.    Cenniku – rozumie się przez to wskazane w Profilu Usługobiorcy indywidualne dla danego Usługobiorcy stawki za Usługi lub w przypadku braku takiego wskazania publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość opłat za Usługi. Operator jest w każdej chwili uprawniony do zmiany Cennika. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu, w szczególności nie wymaga jego zmiany lub aktualizacji. O zmianie Cennika Operator poinformuje Usługobiorcę zamieszczając stosowną informację w Profilu Usługobiorcy lub odpowiednio zamieszczając stosowną informację na stronie głównej Serwisu.

2.3.     Danych Osobowych– rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu RODO, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników do Serwisu lub Systemu.

2.4.    Danych Usługobiorcy – rozumie się przez to wszelkie dane, w tym Dane Osobowe, informacje i treści, które są przesyłane, wprowadzane lub przechowywane przez Usługobiorcę oraz jego Użytkowników w Systemie lub Serwisie, a także te które zostały utworzone lub opracowane przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usług.

2.5.       Kategorii Danych Osobowych – rozumie się przez to określoną w załączniku nr 4 do Regulaminu grupę Danych Osobowych.

2.6.      Operatorze lub Usługodawcy – rozumie się przez to spółkę KLG Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37/2.43, 02-672, NIP 5213763977, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658962, REGON 366359476, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, adres poczty elektronicznej: [biuro@klgsolutions.com].

2.7.        Pakiecie – rozumie się przez to zdefiniowaną grupę Usług.

2.8.    Pakiecie Testowym – rozumie się przez to Pakiet udostępniany bezpłatnie w celu weryfikacji Usług, w szczególności weryfikację Systemu, przez osobę dokonującą rejestracji pod kątem potrzeb Usługobiorcy, zakresu możliwych do wprowadzenia przez Usługobiorcę Danych Osobowych oraz Środków Technicznych i Organizacyjnych Systemu.

2.9.        Podmiocie Danych – rozumie się przez to zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dotyczą Dane Osobowe.

2.10.    Profilu Usługobiorcy – rozumie się przez to wyodrębnione dla danego Usługobiorcy konto w Serwisie określające zakres Usług udostępnionych temu Usługobiorcy w ramach Serwisu.

2.11.    Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Aktualna wersja Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług na portalu internetowym eGDPRBay w sekcji Regulamin, a także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

2.12.    RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.13.    Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.14.  Serwisie – rozumie się przez to portal internetowy eGDPRBay dostępny pod adresem https://eGDPRBay.com  umożliwiający korzystanie z Usług, w skład którego wchodzi zapewniany przez Usługodawcę System.

2.15.    Stronie – rozumie się przez to Operatora lub Usługobiorcę. Podmioty te łącznie określane mogą być też jako „Strony”.

2.16.    Systemie lub Aplikacji eGDPRBay – rozumie się przez to wykorzystywaną w Serwisie aplikację eGDPRBay.

2.17.   Środkach Technicznych i Organizacyjnych Systemu – rozumie się poprzez to środki techniczne i organizacyjne zapewniane w Systemie przez Operatora, wskazane w Załączniku nr 5 do Regulaminu. Wszelkie środki techniczne i organizacyjne inne niż wymienione w Załączniku nr 5 do Regulaminu, a wymagane przepisami o ochronie danych osobowych powinny być zapewnione przez Usługobiorcę we własnym zakresie.

2.18.   Treści Usługodawcy – rozumie się przez to wszelkie treści udostępniane przez Usługodawcę Usługobiorcy w Systemie, w szczególności model danych, słowniki oraz reguły biznesowe.

2.19.  Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie Usług, zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w wyniku dokonanej przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie i akceptacji postanowień Regulaminu.

2.20.    UoDO – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

2.21.    Usłudze – rozumie się przez to udostępnienie Serwisu lub jego części oraz inne usługi wskazane w Serwisie. Zakres Usług dostępnych dla danego Usługobiorcy zależny jest od wykupionego przez niego Abonamentu. Zakres Usług wykupionych przez danego Usługobiorcę wskazany będzie każdorazowo w Profilu Usługobiorcy.

2.22.    Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu i zawiera Umowę o świadczenie Usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów w związku z czym Usługobiorcą nie może być konsument. W przypadku rejestracji dokonanej przez konsumenta nie dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usług i zastosowanie ma pkt 1.4 Regulaminu.  

2.23.   Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną wskazaną w Serwisie przez Usługobiorcę, która w jego imieniu i na jego rzecz będzie korzystała z funkcjonalności Serwisu. Każdy Użytkownik posiadał będzie unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji, w celu umożliwienia dostępu do Profilu Usługobiorcy oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu i zasobów przypisanych do tego Profilu Usługobiorcy. Konto Użytkownika w ramach Profilu Usługobiorcy zakładane jest przez Usługobiorcę.

2.24.   Użytkowniku Uprzywilejowanym – rozumie się przez to Użytkownika posiadającego uprawnienia do zarządzania kontami innych Użytkowników w ramach danego Profilu Usługobiorcy.

 

3. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

3.1.   Prawa własności intelektualnej związane z Serwisem i Systemem, włączając Treści Usługodawcy, należą do Usługodawcy i innych podmiotów uprawnionych. Usługobiorca poprzez zawarcie Umowy nie uzyskuje żadnych praw własności intelektualnej związanych z Serwisem i Systemem. Prawa związane z Serwisem i Systemem podlegają ochronie m.in. w zakresie przewidzianym ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

3.2.   Operator udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Systemu, na czas świadczenia Usług, w zakresie jego uruchamiania na infrastrukturze Serwisu.

3.3.     Usługobiorca nie może modyfikować, dezasemblować ani dekompilować Systemu w zakresie i na warunkach innych niż określone w art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

3.4.   Powyższe warunki licencyjne nie mają zastosowania do utworów osób trzecich, które mogą być niezbędne do korzystania z Systemu. Do powyższych utworów zastosowanie będą miały warunki licencyjne stosowane przez uprawnione osoby trzecie. Licencje na te utwory nie są objęte Regulaminem i Umową.

3.5.      Usługobiorca nie będzie sprzedawał, udzielał sublicencji ani w żaden inny sposób udostępniał osobom trzecim oryginalnej wersji ani kopii Systemu lub jakiejkolwiek jego części oraz związanej z nim dokumentacji.

3.6.     Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym powyższą licencję na System w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązujących go warunków licencyjnych. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji na System. Z tytułu wypowiedzenia licencji, o którym mowa powyżej, Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy. W okresie, w którym Usługobiorca korzysta z Pakietu Testowego, uprawnienia do korzystania z Systemu są ograniczone wyłącznie do zakresu niezbędnego do testowania Usług i Systemu.

3.7.   Po wprowadzeniu nowej wersji Serwisu poprzednia wersja będzie dostępna dla Usługobiorcy w trybie tylko do odczytu nie dłużej niż przez 30 dni od daty takiej aktualizacji. Przed rozpoczęciem wprowadzania Danych Usługobiorcy do nowej wersji Serwisu Usługobiorca zobowiązany jest zweryfikować poprawność danych w nowej wersji Serwisu. Dane Usługobiorcy pomiędzy wersjami Serwisu nie będą replikowane.

 

4. Zakres świadczonych usług

4.1.       Operator świadczy na rzecz Usługobiorców usługi udostępnienia Serwisu oraz inne usługi wskazane w Regulaminie i w Serwisie.

4.2.   Szczegółowy zakres Usług dostępnych dla danego Usługobiorcy zależny jest od wykupionego przez niego Abonamentu. Zakres Usług wykupionych przez danego Usługobiorcę wskazany będzie każdorazowo w Profilu Usługobiorcy.

4.3.     Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą obejmować także Przetwarzanie Danych Osobowych administrowanych lub przetwarzanych przez Usługobiorcę. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte zostały w rozdziale 8 niniejszego Regulaminu.

4.4.        Operator zastrzega sobie:

4.4.1.       możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Usługobiorców, zmiany w istniejących jego funkcjonalnościach lub ich usunięcie.

4.4.2.       prawo do zmiany zakresu świadczonych Usług, w tym do dodawania i usuwania poszczególnych Usług.

Usługobiorcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej, może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Z powyższego uprawnienia Usługobiorca może skorzystać nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym dana zmiana została wprowadzona.

4.5.     Dodatkowe usługi, nie wymienione w wykupionym Abonamencie, będą płatne dodatkowo i będą wykonywane przez Usługodawcę wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu przez Strony zakresu prac i ich wyceny.

4.6.      Usługobiorca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie raporty możliwe do wygenerowania w Serwisie. Serwis umożliwia tworzenie określonych w nim raportów ale raporty te nie są zapisywane w Serwisie. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do systematycznego zapisania dostępnych raportów na swoich urządzeniach, np. w celach kontrolnych w przypadku niedostępności Serwisu

 

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Usługobiorcy

5.1.   Operator świadczy Usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet. Dostęp Usługobiorcy i jego Użytkowników do Serwisu i Usług jest możliwy wyłącznie przy wykorzystaniu komputera zapewnianego we własnym zakresie przez Usługobiorcę, który spełnia minimalne wymagania określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu, oraz zapewnionego przez Usługobiorcę, we własnym zakresie dostępu do sieci Internet.

5.2.      Użytkownik wskazany przez danego Usługobiorcę może korzystać wyłącznie z Usług wykupionych przez tego Usługobiorcę i związanych z nimi funkcjonalności Serwisu. Każdorazowy dostęp do Serwisu przez Użytkowników, wskazanych przez danego Usługobiorcę, możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu do Serwisu za pomocą identyfikatorów i haseł wskazanych przez Usługobiorcę w Serwisie. Identyfikatory i początkowe hasła dla Użytkowników danego Usługobiorcy ustala wskazany przez niego Użytkownik Uprzywilejowany. Użytkownik może zmienić swoje hasło. Poszczególne Pakiety Usług mogą zawierać informacje dotyczące ograniczeń ilości Użytkowników przypisanych do danego Profilu Usługobiorcy.

5.3.   Usługobiorca i wskazani przez niego Użytkownicy uzyskują dostęp do Serwisu i Usług wyłącznie po rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i akceptacji przez niego Regulaminu, dokonanych przez osobę umocowaną do reprezentacji Usługobiorcy. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji reprezentacji Usługobiorcy, w szczególności w przypadku dokonania rejestracji przez pełnomocnika. Usługodawca jest uprawniony do żądania przedstawienia odpowiedniego pełnomocnictwa lub innych dokumentów potwierdzających umocowanie danej osoby do reprezentacji Usługobiorcy. Usługobiorca dostarczy powyższe dane i dokumenty w terminie 10 dni od otrzymania żądania od Usługodawcy. W przypadku rejestracji Usługobiorcy dokonanej przez osobę, której prawa do reprezentacji Usługobiorca nie potwierdził przedstawieniem stosownych dokumentów, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wykasowania Danych Usługobiorcy z Systemu, a także do otrzymania wszelkich opłat za korzystanie z Serwisu do czasu wypowiedzenia. Z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z powyższego uprawnienia Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy żadne roszczenia. Usługodawcy przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia za okres od dnia rejestracji do dnia wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie.

5.4.    Rejestracja Usługobiorcy jest dokonywana zgodnie z procedurą wskazaną w Serwisie. W procesie rejestracji Usługobiorcy oraz podczas korzystania z Serwisu wymagane jest podawanie przez Usługobiorcę i jego Użytkowników informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

5.5.    Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Operatorem, Usługobiorca obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: firmę pod którą prowadzi działalność gospodarczą, adres i siedzibę (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), a także imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji. Podczas rejestracji Usługobiorca wprowadza identyfikator (adres e-mail) i wymyślone przez siebie hasło. Hasła Użytkowników powinny być utrzymywane przez Użytkowników w tajemnicy, również po upływie ich ważności, nie wolno ich udostępniać innym osobom, ani zapisywać w sposób jawny.

5.6.       Podczas rejestracji Usługobiorca wybiera Abonament. Usługobiorca jest uprawniony do zamówienia dodatkowych Usług znajdujących się w aktualnym Cenniku.

5.7.    W przypadku zmiany jakiejkolwiek danych Usługobiorcy, o których mowa powyżej, Usługobiorca obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim Profilu Usługobiorcy.

5.8.    W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła lub je utraci, wówczas zobowiązany jest on do niezwłocznego skontaktowania się z wyznaczonym przez Usługobiorcę Użytkownikiem Uprzywilejowanym w celu ograniczenia ryzyka dostępu do Serwisu przez nieuprawnione osoby trzecie a także zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany swojego hasła. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła lub utraci je ma on możliwość skorzystania z funkcji Serwisu “Nie pamiętasz hasła?” – odzyskiwanie dostępu lub innej równoważnej funkcji przewidzianej w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest w takim wypadku do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie. Usługobiorca akceptuje, iż jedną z metod stosowanych przez Operatora w takim przypadku może być wygenerowanie tymczasowego hasła, które zostanie wysłane na adres e-mail Użytkownika wskazany w Serwisie. Powyższe hasło tymczasowe będzie ograniczone czasowo i będzie musiało zostać zmienione przy pierwszym logowaniu do Serwisu.

5.9.     Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

5.10.    Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do Serwisu następujących treści:

5.10.1.   powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu,

5.10.2.   naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.11.    Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników do Serwisu szkodliwych danych lub oprogramowania (w szczególności złośliwego).

5.12.    Usługobiorca ani jego Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści, które:

5.12.1.   wprowadzają w błąd co do osoby Użytkownika lub stanowią fikcyjny profil Użytkownika;

5.12.2.   naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich;

5.12.3.   zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy;

5.12.4.   stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych;

5.12.5.   są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia;

5.12.6.   są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „etykiety”;

5.12.7.   zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność;

5.12.8.   promują strony internetowe, które nie należą do Usługodawcy;

5.12.9.   naruszają obowiązujące przepisy prawa.

5.13.    Usługobiorca zobowiązuje się do niewprowadzania do Systemu szczególnych kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9 RODO, a także danych osobowych wskazanych w art. 10 RODO.

5.14.    Usługodawca nie sprawuje kontroli nad Danymi Usługobiorcy. Odpowiedzialność za jakość, zakres, czas przetwarzania i zgodność przetwarzania Danych Usługobiorcy z prawem leży po stronie Usługobiorcy.

5.15.    Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i Usług:

5.15.1.   Korzystanie z Serwisu i Usług związane jest z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu teleinformatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

5.15.2.   W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu teleinformatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

5.15.3.   Dodatkowo zaleca się uruchomienie zapory systemowej na komputerze Użytkownika.

5.15.4.   Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy. Lista stosowanych Środków Technicznych i Organizacyjnych stosowanych przez Usługodawcę znajduje się w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

5.16.  Wszelka korespondencja będzie przesyłana przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w Profilu Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktualność danych podanych w jego Profilu Usługobiorcy. W przypadku, gdy dane te okażą się nieaktualne, w szczególności w zakresie podanych adresów do korespondencji, wówczas korespondencję wysłaną przez Usługodawcę na te adresy uważa się za doręczoną z chwilą jej wysłanie przez Usługodawcę.

 

6. Okres świadczenia Usług

6.1.   Usługi w ramach Umowy świadczone będą od dnia rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i akceptacji przez niego Regulaminu. Usługi świadczone będą do czasu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy.

6.2.    W przypadku, gdy Usługobiorca podczas rejestracji wybierze Pakiet Testowy, wówczas Umowa o świadczenie Usług zostaje automatycznie rozwiązana z końcem okresu wskazanego w Pakiecie Testowym, o ile Usługobiorca przed upływem tego okresu nie zamówi za pośrednictwem Profilu Usługobiorcy jakiegokolwiek innego Abonamentu. W okresie świadczenia Usług w ramach Pakietu Testowego, funkcjonalności poszczególnych Usług mogą być ograniczone, a także Usługobiorca nie jest uprawniony do zapisywania w Serwisie jakichkolwiek Danych Osobowych.

6.3.        Każda ze Stron może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.4.   Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie z chwilą śmierci Usługobiorcy lub z chwilą ustania jego bytu prawnego. Następcy prawni Usługobiorcy powinni niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu powyższych zdarzeń.

6.5.       Usługobiorca jest także uprawniony do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w przypadku zmian Regulaminu lub zmian Cennika których nie akceptuje. W takim przypadku Usługobiorca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy nie później niż do dnia określnego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu lub odpowiednio zmian Cennika, lub w przypadku zmian Regulaminu mających skutek natychmiastowy do złożenia takiego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o danej zmianie mającej skutek natychmiastowy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie skorzysta z prawa do wypowiedzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, we wskazanych powyżej terminach uznaje się, iż zaakceptował on daną zmianę Regulaminu i Cennika. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę w powyższego prawa do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług, wypowiedzenie to powoduje rozwiązanie przedmiotowej Umowy ze skutkiem na dzień wskazany przez Operatora jako dzień zmiany Regulaminu lub odpowiednio dzień zmiany Cennika.

6.6.   Usługodawca jest uprawniony, według swojego wyboru, do zawieszenia świadczenia Usług oraz zawieszenia dostępu do Serwisu lub do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w każdym z poniższych przypadków:

6.6.1.   nieuiszczenia przez Usługobiorcę, w terminie wskazanym na fakturach wystawianych przez Usługodawcę, jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy o świadczenie Usług;

6.6.2.     naruszenia przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu;

6.6.3.    dopuszczenia się przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podjęcia nieuprawnionej próby dostępu do Serwisu;

6.6.4.       dokonania przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników czynności niezgodnych z prawem;

6.6.5.       działania przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników na szkodę Operatora;

6.6.6.       podania przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników nieprawdziwych danych;

6.6.7.    jeśli Usługobiorca w terminie 7 dni od otrzymania od Usługodawcy wniosku, o którym mowa w pkt. 8.9, nie udzieli Usługodawcy wskazanej w tym punkcie zgody;

6.6.8.       nieprzedstawienia przez Usługobiorcę, w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania Usługodawcy, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3;

6.6.9.       jeśli Usługobiorca zgłosi sprzeciw, o którym mowa w pkt. 8.11.

6.7.     W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług, rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w pkt 6.2 lub pkt 6.4, a także w przypadku zawieszenia świadczenia Usług i dostępu do Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do całkowitego zablokowania Usługobiorcy i jego Użytkownikom dostępu do Serwisu. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług, a także w przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w pkt 6.2 lub pkt 6.4, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia z Serwisu wszelkich Danych Usługobiorcy, w tym danych zapisanych w Serwisie przez Usługobiorcę. Z tytułu wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług, zawieszenia świadczenia Usług oraz dostępu do Serwisu, a także z tytułu usunięcia Danych Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 

7. Opłaty za usługi

7.1.       Z zastrzeżeniem Pakietu Testowego, korzystanie z Usług jest odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku.

7.2.   O ile co innego nie wynika z Cennika, to opłaty za Usługi zgodnie z zamówionym przez Usługobiorcę Abonamentem określone są i płatne za miesiące kalendarzowe. Opłata za pierwszy i ostatni miesiąc kalendarzowy świadczenia danej Usługi obliczana jest jako iloczyn kwoty stanowiącej 1/30 miesięcznej opłaty za daną Usługę oraz liczby dni świadczenia tej Usługi w tym miesiącu kalendarzowym.

7.3.      Usługobiorca jest zobowiązany do wnoszenia opłat za Usługi zgodnie z obowiązującym go Cennikiem. Opłaty za dany miesiąc świadczenia Usług należne są Usługodawcy nawet w przypadku, gdy Usługobiorca nie korzystał w tym czasie aktywnie z funkcjonalności Serwisu, w tym także w przypadku, gdy w tym okresie do Profilu Usługobiorcy nie logował się żaden ze wskazanych przez niego Użytkowników.

7.4.        Opłaty za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia Usług wnoszone są przez Usługobiorcę z góry nie później niż do 10 dnia danego miesiąca.

7.5.     Usługobiorca wnosi opłatę za Usługi po otrzymaniu faktury pro forma pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub korzystając z opcji płatności elektronicznej bezpośrednio w Serwisie.

7.6.   Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej. Faktury będą udostępniane na Profilu Usługobiorcy i będą dostępne po zalogowaniu do Serwisu lub przekazywane Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas logowania do Serwisu.

7.7.      Informacji na temat płatności Usługobiorcy za Usługi będą dostępne dla każdego Użytkownika przypisanego do danego Profilu Usługobiorcy.

7.8.   Strony wyłączają możliwość dokonywania przez Usługobiorcę jakichkolwiek potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi Usługodawcy na podstawie Umowy.


8. Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych

8.1.       Do Danych Osobowych, które zostaną wprowadzone przez Usługobiorcę do Serwisu zastosowanie mają poniższe zasady.

8.2.    Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych lub podmiotem je przetwarzającym i powierza Usługodawcy Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO.

8.3.     Usługobiorca oświadcza, że spełnia warunki legalności Przetwarzania Danych Osobowych określone w RODO oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych, oraz że jest uprawniony do powierzenia dalszego ich Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie i Umowie.

8.4.   Usługodawca będzie przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy i w zakresie niezbędnym do realizacji Usług. Za udokumentowane polecenia uważa się polecenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarte lub wynikające z Regulaminu lub Umowy.

8.5.  Usługobiorca zobowiązuje się dostosować zakres Danych Osobowych wprowadzanych do Serwisu do udokumentowanych Środków Technicznych i Organizacyjnych Systemu stosowanych przez Usługodawcę do świadczenia Usług oraz zidentyfikowanych ryzyk. Lista możliwych do wprowadzenia przez Usługobiorcę Kategorii Danych Osobowych znajduje się w Załączniku nr 4. System umożliwia załączanie dokumentów, tym samym Usługobiorca może rozszerzyć w tym kontekście zakres wprowadzanych Danych Osobowych, jednakże musi to być poprzedzone stosownym uzgodnieniem z Usługodawcą oraz musi to być zrobione w zgodzie z zapisami punktu 8.18 i w żadnym przypadku nie mogą to być szczególne kategorie danych osobowych wskazane w art. 9 RODO ani dane osobowe wskazane w art. 10 RODO. W przypadku rozszerzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyłącznie Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie stosownych środków technicznych i organizacyjnych związanych z takim rozszerzeniem a wymaganych z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz za przeprowadzenie, tam gdzie jest to wymagane, analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych w powyższym zakresie. W przypadku, o którym mowa powyżej, Usługodawca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zmian w Serwisie.

8.6.    Usługodawca Przetwarza Dane Osobowe, które zostały mu powierzone do przetwarzania w ramach Umowy, tylko przez czas i w celu wykonania Umowy. Przetwarzanie Danych Osobowych w ramach Umowy może odbywać się zarówno w lokalizacjach i systemach Usługodawcy, jaki i w lokalizacjach oraz systemach jego podwykonawców lub dostawców.

8.7.   Usługodawca może dokonywać Przetwarzania Danych Osobowych poprzez ich utrwalanie, przechowywanie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie, a także wszelkie inne operacje na Danych Osobowych konieczne dla realizacji Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

8.8.     W trakcie Przetwarzania Danych Osobowych Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania RODO, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

8.9.  Usługodawca nie przekazuje Danych Osobowych, otrzymanych do przetwarzania na podstawie Umowy, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli Usługodawca ma zamiar przekazać Dane Osobowe, otrzymane do przetwarzania na podstawie Umowy, poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także do organizacji międzynarodowej, jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o takim zamiarze i jego podstawie prawnej, przed przekazaniem Danych Osobowych, oraz uzyskania zgody Usługobiorcy. Powiadomienie, o którym mowa powyżej może być dokonane za pośrednictwem Profilu Usługobiorcy lub strony głównej Serwisu. Usługobiorca w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Usługodawcę takiego powiadomienia może wyrazić sprzeciw co do przekazania Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyrażenie powyższego sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Usługobiorcę ze skutkiem od dnia, w którym upływa 30 dniowy okres liczony od dnia przekazania przez Usługodawcę powiadomienia wskazanego powyżej.

8.10.  Usługodawca zapewnia, że wyznaczone przez niego osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązane będą do zachowania tajemnicy odnośnie Przetwarzanych Danych Osobowych.

8.11.  Usługodawca może powierzyć dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych osobom trzecim („podpowierzenie”). W przypadku dalszego Przetwarzania Danych Osobowych podmiotom innym niż wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o tym fakcie. Powiadomienie, o którym mowa powyżej może być dokonane za pośrednictwem Profilu Usługobiorcy lub strony głównej Serwisu. Usługobiorca w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Usługodawcę takiego powiadomienia może wyrazić sprzeciw co do dalszego powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych danemu podmiotowi. Wyrażenie powyższego sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Usługobiorcę ze skutkiem od dnia, w którym upływa 30 dniowy okres liczony od dnia przekazania przez Usługodawcę powiadomienia wskazanego powyżej.

8.12. W związku z podpowierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych na podprocesorze spoczywać będą takie same obowiązki jakie spoczywają na Usługodawcy, który podpowierzył mu Dane Osobowe, a także jakie wynikają z powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wypełnianie tych obowiązków przez podprocesora, tak jak za swoje działania i zaniechania, zaś zakres i zasady odpowiedzialności Usługodawcy określone w Regulaminie i Umowie obejmowały będą także odpowiedzialność z powyższego tytułu.

8.13.    Usługobiorca we własnym zakresie zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności udzielania odpowiedzi na wniosek o korzystanie z praw osoby, których dane dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na zakres oraz charakter Przetwarzania Danych Osobowych objętego Umową wszelka pomoc udzielana przez Usługodawcę w powyższym zakresie wymaga wcześniejszego uzgodnienia jej zakresu przez Strony. 

8.14.    Z uwagi na zakres oraz charakter Przetwarzania Danych Osobowych objętego Umową zapewnienie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych leży po stronie Usługobiorcy. Uwzględniając powyższą specyfikę Przetwarzania Danych Osobowych, Usługobiorca we własnym zakresie wywiązuje się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, zaś ewentualna pomoc Usługodawcy wymaga uprzedniego uzgodnienia przez Strony jej zakresu i zasad realizacji.

8.15.  Usługobiorca we własnym zakresie identyfikuje naruszenia ochrony Danych Osobowych powierzonych w ramach Umowy. W przypadku, gdy Usługodawca poweźmie wiadomość o naruszeniu ochrony Danych Osobowych powierzonych mu w ramach Umowy, do jakiego doszło w wyniku nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, Usługodawca przekaże Usługobiorcy informację o takim naruszeniu w ciągu 24 godzin roboczych od powzięcia takiej wiadomości. Poprzez godziny robocze będą rozumiane wyłącznie godziny w przedziale 9 – 17 w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.16.  Z uwagi na charakter Usług Dane Osobowe są usuwane z Serwisu przez Usługobiorcę we własnym zakresie. Usługodawca nie odpowiada za usuwanie Danych Osobowych z Serwisu, jednakże jest on uprawniony do ich usunięcia w każdym przypadku wypowiedzenia Umowy, a także w przypadkach wskazanych w pkt  6.2 lub pkt 6.4 powyżej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia danych zgromadzonych w Profilu Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ochrony przed roszczeniami.

8.17.   Z uwagi na charakter Usług i związanego z nim Przetwarzania Danych Osobowych uznaje się, iż Usługobiorca posiada we własnym zakresie informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. Uprawnienia kontrolne i audytowe Usługobiorcy realizowane będą wyłącznie poprzez udostępnienie Usługobiorcy przez Usługodawcę posiadanych przez niego informacji dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. Koszty związane z realizacją powyższych uprawnień kontrolnych i audytowych ponosi Usługobiorca.

8.18.    Usługobiorca jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami Przetwarzanie Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności określenie podstawy prawnej, ocenę celowości, adekwatności środków techniczno-organizacyjnych. Wszelkiego rodzaju konsekwencje Przetwarzania Danych Osobowych niezgodnie z RODO ponosi Usługobiorca.

8.19.    Usługobiorca zobowiązuje się chronić i zabezpieczać Usługodawcę, jego podmioty stowarzyszone, kadrę kierowniczą, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, pozwami i działaniami, które wynikają z korzystania z Usług lub naruszenia niniejszych warunków bądź są z nimi związane. Obejmuje to ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i opłat za obsługę prawną. W przypadku nałożenia na Usługodawcę jakichkolwiek kar związanych z Przetwarzaniem Danych Usługobiorcy, Usługobiorca zwróci Usługodawcy kwoty tych kar na pierwsze żądanie w terminie wskazanym w takim żądaniu.

8.20.   W przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi:

8.20.1.   administratorem ich Danych Osobowych, udostępnionych w Serwisie w związku z rejestracją lub korzystaniem z Usług, będzie Usługodawca.

8.20.2.   Usługobiorca będący osobą fizyczną oświadcza, iż podaje prawdziwe i swoje dane podczas rejestracji oraz podczas korzystania z Serwisu. Podanie danych wymienionych w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia przez Operatora Usług określonych w Regulaminie, gdyż bez ich podania nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu i Usług. 

8.20.3.   szczegółowe informacje dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych wymagane przez art. 13 RODO określone zostały w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

 

9. Odpowiedzialność Operatora

9.1.   Operator podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. 

9.2.   Serwis umożliwia wielowymiarową analizę Przetwarzanych Danych Osobowych, jednakże Serwis nie gwarantuje zgodności Przetwarzania Danych Osobowych z RODO lub przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa zapewnia Usługobiorca we własnym zakresie. Operator nie gwarantuje bezawaryjnego i nieprzerywanego działania Serwisu. Serwis udostępniany jest Usługobiorcy „as-is”, w związku z czym Usługobiorca dokonując rejestracji w Serwisie jest uprawniony do skorzystania z bezpłatnego Pakietu Testowego Usług. Decydując się na korzystanie z Usług Usługobiorca potwierdza, że w pełni akceptuje Serwis w takim stanie i nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń względem Usługodawcy niezależnie czy skorzystał z Pakietu Testowego czy też nie. 

9.3.   Operator jest uprawniony do wykonywania prac konserwacyjnych Serwisu i jego komponentów.   Okna serwisowe, w których będą dokonywane prace konserwacyjne Serwisu wskazywane będą na stronie głównej Serwisu. W przewidzianych powyżej oknach serwisowych Serwis może być niedostępny. Niedostępność Serwisu w takim przypadku nie jest uznawana za czas niedostępności Serwisu i Usług. Odpowiedzialność za dane wprowadzone przez Usługobiorcę do Serwisu i ich zabezpieczenie, w tym zabezpieczenie przed utratą, leży wyłącznie po stronie Usługobiorcy.

9.4.  W przypadku nieplanowanej niedostępności Serwisu z winy Operatora lub zawinionej przez niego nieprawidłowej realizacji Usługi upoważniony przedstawiciel Usługobiorcy może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zostać złożona przez osobę umocowaną do reprezentacji Usługobiorcy na adres [__] nie później niż w terminie 5 dni od dnia wystąpienia danej niedostępności Serwisu lub odpowiednio w terminie 5 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego za daną Usługę, w którym wystąpiła dana nieprawidłowa realizacja tej Usługi. Niezgłoszenie reklamacji w powyższym terminie oznacza zrzeczenie się Usługobiorcy z prawa do odszkodowania z tytułu danej niedostępności lub nieprawidłowej realizacji oraz do dochodzenia takiego odszkodowania. W przypadku uznania reklamacji odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do zwrotu części opłaty miesięcznej proporcjonalnej do okresu niedostępności Serwisu.

9.5.   Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

9.6.   W zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona jest odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści, rękojmi, utraty danych i zastępczego wykonania. Całkowita odpowiedzialność cywilna Operatora, niezależnie od tytułu i podstawy jej dochodzenia, w tym z tytułu czynów niedozwolonych, ograniczona jest wyłącznie do zwrotu przez Usługodawcę opłat za Usługi wpłaconych przez Usługobiorcę z góry, za okres, w którym te Usługi nie będą świadczone w wyniku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy oraz zwrotu opłaty miesięcznej w przypadku i zakresie wskazanym w punkcie 9.4 powyżej. W pozostałym zakresie, o ile dopuszczają to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność cywilna Operatora jest wyłączona.

9.7.   Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca lub jego Użytkownicy łączą się z Serwisem. 

9.8.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności i utrudnienia powstałe wskutek blokowania możliwości korzystania z usług poczty elektronicznej przez administratora serwerów, jak również usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez programy użytkowane przez Usługobiorcę lub jego Użytkowników. 

9.9.   Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@klgsolutions.com. 

 

10. Odpowiedzialność Usługobiorcy

Usługobiorca zobowiązuje się do:

10.1. Stosowania środków bezpieczeństwa zgodnie z polityką bezpieczeństwa Usługodawcy; 

10.2. Zgłaszania wszelkich zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Serwisu i przetwarzanych danych, w szczególności niezwłocznego zgłaszania faktów utraty lub udostępnienia osobom nieuprawnionym danych do logowania do Serwisu.

10.3. Poinformowania wszystkich Użytkowników o zasadach korzystania z Serwisu.

10.4. Informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na Umowę.

10.5. Uzyskania stosownych praw własności intelektualnej na korzystanie z dzieł w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym na korzystanie z dzieł, danych, materiałów i utworów wprowadzanych do Serwisu.

10.6. Przetwarzania Danych Osobowych w zgodzie z prawem.

10.7. Współpracy z Usługodawcą w kwestiach związanych z roszczeniami wysuniętymi w stosunku do Usługodawcy, a wynikającymi z niewłaściwego Przetwarzania danych przez Usługobiorcę.

10.8. Pokrycia roszczeń o których mowa w pkt. 10.7.

 

11. Inne postanowienia

11.1. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Operatora lub osoby trzecie, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po zaakceptowaniu ich regulaminów przez Usługobiorcę. W niektórych przypadkach wymagane może być zawarcie przez Usługobiorcę dodatkowej umowy na świadczenie usług. 

11.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

11.3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku: 

11.3.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu, 

11.3.2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa, 

11.3.3. zmian funkcjonalności Serwisu, zmian zakresu świadczonych Usług, 

a także w innych uzasadnionych z punktu widzenia Operatora przypadkach. 

11.4. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Usługobiorcę udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie głównej Serwisu lub w Profilu Usługobiorcy. Usługobiorca powinien regularnie sprawdzać w Serwisie czy nie nastąpiła zmiana Regulaminu. 

11.5. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w chwili jaka została wskazana przez Usługodawcę w informacji o zmianie Regulaminu, a w przypadku braku takiego wskazania zmiana Regulaminy wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Serwisie informacji o takiej zmianie. 

 

12. Prawo właściwe

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

12.2. Intencją Stron jest rozstrzyganie sporów wynikających z Umowy w dobrej wierze, na drodze porozumienia Stron. W przypadku sporu wynikającego ze stosunków objętych niniejszym Regulaminem lub Umową bądź związanego ze świadczeniem Usług, przedstawiciele Usługodawcy i Usługobiorcy rozpoczną niezwłocznie w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia rozstrzygnięcia. Jeżeli Strony nie uzgodnią rozstrzygnięcia takiego sporu w ciągu 20 dni od zawiadomienia drugiej Strony o powstaniu sporu, wówczas każda ze Stron może zadecydować o odstąpieniu od dalszych rozmów. W takim przypadku wszelkie spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym Regulaminem lub Umową bądź związane ze świadczeniem Usług zostaną przedłożone i ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

13. Załączniki

Załączniki do Regulaminu:

13.1. Załącznik nr 1 – Lista podmiotów przetwarzających Dane Osobowe działających na zlecenie Operatora

13.2. Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne dla urządzeń mających dostęp do Serwisu

13.3. Załącznik nr 3 – Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

13.4. Załącznik nr 4 – Lista Kategorii Danych Osobowych 

13.5. Załącznik nr 5 – Lista Środków Technicznych i Organizacyjnych Systemu

 

 

Załącznik nr 1

Lista podmiotów przetwarzających Dane Osobowe działających na zlecenie Operatora:

  • home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 852-21-03-252, KRS 0000431335, REGON 811158242
 
Załącznik nr 2

Wymagania techniczne dla urządzeń mających dostęp do Serwisu

Komputer osobisty z przeglądarką internetową. Lista zweryfikowanych przeglądarek internetowych:

1. Mozilla Firefox, wersja 71.x lub nowsza (32 i 64 bity)

2. Google Chrome, wersja 86.X lub nowsza (32 i 64 bity)

3. Microsoft EDGE

 

Załącznik nr 3

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KLG Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37/2/43, 02-672 Warszawa.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6  ust.1  lit. b, c lub e rozporządzenia RODO.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.

4. Masz prawo do:

a. uzyskania dostępu do swoich danych,

b. zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c. przenoszenia danych,

d. wniesienia sprzeciwu,

e. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem biuro@klgsolutions.com 

6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

a. osobiście w siedzibie spółki KLG,

b. elektronicznie na adres:  biuro@klgsolutions.com ,

c. listownie na adres:  

      Inspektor Ochrony Danych Osobowych

      ul. Domaniewska 37/2.43

      02-672 Warszawa

7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 
Załącznik nr 4

Lista Kategorii Danych Osobowych

Lp.

Nazwa Kategorii Danych Osobowych

Rodzaj

1.

Imię i nazwisko Podmiotu Danych

Dane zwykłe

2.

Adres zamieszkania Podmiotu Danych

Dane zwykłe

3.

Adres do korespondencji Podmiotu Danych

Dane zwykłe

4.

Adres służbowy Podmiotu Danych

Dane zwykłe

5.

Numer PESEL Podmiotu Danych

Dane zwykłe

6.

Numer klienta

Dane zwykłe

7.

Przynależność Podmiotu Danych do ról w procesach biznesowych Usługobiorcy

Dane zwykłe

8.

Prywatny numer telefonu

Dane zwykłe

9.

Służbowy numer telefonu

Dane zwykłe

10.

Prywatny adres poczty elektronicznej

Dane zwykłe

11.

Służbowy adres poczty elektronicznej

Dane zwykłe

12.

Numer pracowniczy Podmiotu Danych

Dane zwykłe

13.

Przynależność pracownika do jednostki(ek) organizacyjnych

Dane zwykłe

14.

Data rozpoczęcia i zakończenia pracy

Dane zwykłe

15.

Preferowane kanały komunikacji z Podmiotem Danych

Dane zwykłe

Załącznik nr 5

 

Lista Środków Technicznych i Organizacyjnych Systemu

Lp.

Nazwa środka

Rodzaj środka

1.

Dostęp do Systemu i Usług możliwy jest tylko dla uwierzytelnionych użytkowników.

Techniczny

2.

Konta użytkowników po 3 nieudanych próbach zalogowania są blokowane na 30 minut i wysyłana jest wiadomość elektroniczna do osoby kontaktowej wskazanej podczas rejestracji. Po 3 nieudanych sesjach prób zalogowania w przeciągu 2 godzin konto jest blokowane.

Techniczny

3.

Połączenie z Systemem zabezpieczane jest szyfrowana wersją protokołu HHTP

Techniczny

4.

Tabela Podmiotów Danych jest szyfrowana

Techniczny

5.

Dostęp do Danych Osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Usługodawcy

Organizacyjny

6.

Automatyczne wylogowanie z Systemu po 15 minutach braku aktywności

Techniczny

7.

System jest zlokalizowany w centrum przetwarzania danych do którego fizyczny dostęp mają tylko uprawnione osoby dostawcy usług chmurowych oraz Usługodawcy a infrastruktura chroniona przez system alarmowy, system przeciwpożarowy.

Techniczno-organizacyjny

8.

Dane Systemu są zabezpieczane kopią bezpieczeństwa (backup)

Techniczny